Πρόεδρος:
Σ. Γαλιτσάνος
Α' Αντιπρόεδρος:
Κ. Νάτσης
Β' Αντιπρόεδρος:
Σ. Αποστολίδης
Γεν. Γραμματέας:
Χ. Λυρτζής
Ειδ. Γραμματέας:
Γ. Σοφίδης
Ταμίας:
Ε. Ασουχίδου
Εφ. Βιβλιοθήκης
Ν. Αναστασόπουλος
Μέλη:

Σ. Γιακουμάκης
Γ. Γκοδόλιας
Μ. Πιάγκου

Α. Πορφυριάδου
Μ. Σγάντζος
Ι. Τερζίδης
Τ. Τότλης
Σ. Τότσκα